Kalendarium

Niedziela, 2021-04-11

Imieniny: Filipa, Izoldy

Statystyki

 • Odwiedziny: 306768
 • Do końca roku: 264 dni
 • Do wakacji: 75 dni

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci scanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Szkoły: Maria Świniarska

 • E-mail: sp11@edukacja.czestochowa.pl

 • Telefon: 34 361 78 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie

 • Adres: ul. Festynowa 24; 42-280 Częstochowa

 • E-mail: sp11@edukacja.czestochowa.pl

 • Telefon: 34 361 78 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła mieści się w dwóch budynkach położonych na jednym placu. Budynek główny to budynek A, drugi - B. Do budynku A prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, główne, od ul. Festynowej ze schodami. Drugie - od strony drogi wewnętrznej dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. Do budynku B prowadzi jedno wejście ze schodami od strony drogi wewnętrznej. Przy drzwiach znajduje się dzwonek.

 • W budynku A znajduje się sekretariat po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku nie ma podjazdu dla wózków ani windy. Dla osób na wózkach dostępne jest tylko jedno wejście od strony drogi wewnętrznej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze. W budynku B nie ma dostępności korytarzy, schodów, wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku A nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku B nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 • Przed budynkiem A nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem B nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku A i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do budynku B i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku A nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W budynku B nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.