Kalendarium

Niedziela, 2021-04-11

Imieniny: Filipa, Izoldy

Statystyki

 • Odwiedziny: 306735
 • Do końca roku: 264 dni
 • Do wakacji: 75 dni
Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Dąbrowskiej


Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie

 

Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

 • adres do korespondencji: ul. Festynowa 24, 42-280 Częstochowa
 • numer telefonu:  34 361 78 59
 • adres e-mail: sp11@edukacja.czestochowa.pl
 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Sp11czwa

 

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
przez Szkołę Podstawową nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Ewą Dziedzielą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Justyną Sprychąpoprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Gmina Miasto Częstochowa, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000,https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie,  tel:  343617859, e-mail: sp11@edukacja.czestochowa.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail: ioded@sod.edu.pl lub numerem telefonu 34 362 51 05 wew. 107
 2. Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
  z Administratorem danych, w szczególności dostawcom narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość: Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Epodreczniki.pl,  Microsoft 365,
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

a) adres do korespondencji: ul. Festynowa 24, 42-280 Częstochowa numer telefonu tel. 34 361 78 59,

b) adres e-mail: mail: sp11@edukacja.czestochowa.pl

c) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Sp11czwa

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

3. Dane osobowe  pochodzące z monitoringu przetwarzane są na podstawie z  art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e  RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz ochrony mienia.

4. Monitoring jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

5. Obszar monitoringu obejmuje [pomieszczenia i teren wokół szkoły. Szczegółowe informacje na temat rozmieszczenia kamer dostępne są w sekretariacie szkoły.

6. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom, takim jak Policja, Sąd lub Prokuratura, a w uzasadnionych przypadkach uczniom, rodzicom, pracownikom lub innym osobom obserwowanym.

7. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do swoich danych; usunięcia danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.