Kalendarium

Wtorek, 2020-10-27

Imieniny: Iwony, Noemi

Statystyki

  • Odwiedziny: 257631
  • Do końca roku: 65 dni
  • Do wakacji: 241 dni

Plan pracy logopedy szkolnego

Plan pracy logopedy szkolnego

 

DZIEŃ TYGODNIA

Marzena Michalska

PONIEDZIAŁEK

12.45-13.30

WTOREK

-

ŚRODA

9.30-10.30

12.00- 13.30

CZWARTEK

12.45-13.30

PIĄTEK

12.45-13.30

ZAPIS DZIECKA DO LOGOPEDY:

We wrześniu w klasach „0” oraz w klasach pierwszych logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy.

Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie.

Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekaże rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami w zeszycie do korespondencji (nastąpi to najprawdopodobniej końcem września).

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja sobie ją od najbliższego otoczenia drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez rodziców nazwy przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu dziecka, zostawiają słuchowe ślady w jego mózgu. Dziecko usłyszawszy potem daną nazwę, potrafi sobie wyobrazić przedmiot, do którego ona się odnosi, czyli potrafi zrozumieć znaczenie wyrazu, a z czasem potrafi również nazwać przedmiot. Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych. Mowa wytwarza się dzięki skoordynowanej aktywności muskulatury języka, warg, gardła itp. Do rozwoju i koordynacji poszczególnych części aparatu artykulacyjnego potrzebny jest czas i aktywne ćwiczenia.

Rozwój mowy dziecka trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębniają się pewne okresy, których czas trwania u dziecka normalnie rozwijającego się można w przybliżeniu określić w sposób następujący:
– okres melodii (0-1 r. ż.),
– okres wyrazu (1-2 r. ż.),
– okres zdania (2-3 r. ż.),
– okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 r. ż.).

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy:
Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W  każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
– Dziecko nawykowo mówi przez nos.
– Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość, czy dziecko dobrze słyszy.
Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
– wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź
– zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k (gęś = kęś), b na p (buda = puta)
– myli głoski dźwiękopodobne, np. c – s (sala = cala), sz – cz i inne.
– Dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę r.
– U dziecka nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab).

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka – rady dla rodziców:

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na globalny rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia. Rozwój mowy dziecka przyspieszają częste kontakty słowne z otoczeniem. Zaniedbania w tym względzie mogą spowodować opóźnienie mowy u dziecka lub jej zaburzenia.

Optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju mowy rodzice mogą zapewnić dziecku już od momentu jego narodzin. Są bowiem osobami przebywającymi z dzieckiem najdłużej, mają więc największe możliwości wpływania na jego rozwój. Są też pierwszym i najważniejszym wzorem, który dziecko będzie próbowało naśladować.

Należy zaznaczyć, iż terapia logopedyczna może przynieść rezultaty, gdy rodzice ściśle współpracują z logopedą i wspólnie z dzieckiem wykonują ćwiczenia także w domu.

 

Plan pracy logopedy w Szkole Podstawowej nr 11 w Częstochowie

w roku szkolnym 2020/2021

I. DIAGNOZA

– przeprowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci z grup nieobjętych dotychczas

terapią

– ponowne przebadanie uczniów biorących udział w zajęciach logopedycznych,

– zapoznanie się z nowymi opiniami i orzeczeniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz wynikami badań specjalistycznych,

– konsultacje z wychowawcami.

II. TERAPIA:

– założenie kart mowy dzieciom kwalifikującym się na terapię,

– objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci,

– opracowanie indywidualnych planów terapii,

– systematyczne prowadzenie terapii,

– prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu.

 

1. Prace organizacyjne: przygotowanie sali do podjęcia terapii logopedycznej, konstruowanie indywidualnych programów terapii logopedycznej na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy własnej przeprowadzonej w/g badania przesiewowego G. Demel - uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej (ewentualnie współpraca poradnią).

2. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia:

  • oddechowe: ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi,
  • głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów,
  • słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych,
  • artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej,
  • leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne,
  • stymulujące rozwój mowy biernej i czynnej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy: wywołanie głoski w izolacji, utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach, ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach, automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane, ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.

4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną, służące rozwojowi i doskonaleniu różnych sfer np.: emocjonalna: pozytywne wsparcie, chwalenie nagradzanie, motywacyjna: zachęcanie do wykonywania zadań, tworzenie atmosfery sukcesu, intelektualna: kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.

5. Współpraca z wychowawcą grupy, rodzicami, pedagogiem: Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach, prowadzenie zeszytów logopedycznych, dziennika zajęć, oceny efektywności prowadzonych zajęć, prowadzenie konsultacji dla rodziców.