Kalendarium

Poniedziałek, 2018-06-18

Imieniny: Elżbiety, Marka

Statystyki

  • Odwiedziny: 38223
  • Do końca roku: 196 dni
  • Do wakacji: 4 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11  im. Marii Dąbrowskiej  z siedzibą w Częstochowie, ul. Festynowa 24. Adres email szkoły: sp11@edu.czestochowa.pl
  2. Inspektor Ochrony Danych Szkoły Podstawowej Nr 11 w Częstochowie dostępny jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl     
  3. Podstawą, upoważniającą Szkołę Podstawową Nr 11 do przetwarzania większości Państwa danych lub danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
  4. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów,      zawartych pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11, a podmiotami współpracującymi lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
- wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń oraz ich duplikatów,
- prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
- kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
- promocji szkoły,
- udziału w konkursach,
- wykorzystania wizerunku dziecka,
- organizacji wycieczek,
- ubezpieczenia,
- działań opiekuńczych,
- opieki medycznej,
- udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- prowadzenia nauczania indywidualnego,
- dostosowania wymagań na egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych,
- kontaktów nauczyciel-rodzic,
- rekrutacji do szkoły na podstawie wyrażonej zgody.

  1. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.  
  2. Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia Administratora Danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.

7. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie      obowiązującego prawa, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.

8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
- prawo do cofnięcia zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,  podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia  sprawy.

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do polubienia i obserwowania oficjalnego profilu naszej szkoły na Facebooku https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-11-im-M-D%C4%85browskiej-w-Cz%C4%99stochowie-118274828888919/